§1. Navn
Foreningens navn er Otterup Håndboldklubs Erhvervsklub, men i alle markedsføringssammenhænge og daglig tale benævnes den OHK Erhverv.

 §2. Formål
Foreningens formål er at yde økonomisk og faglig støtte til Otterup Håndboldklub´s eliteafdeling for at fremme elitehåndbold, samt at fremme fagligt samarbejde blandt erhvervsfolk og udøve reklamevirksomhed for disse.

§3. Medlemmer
Som medlemmer af OHK Erhverv kan optages erhvervsfolk m.fl.

§4. Rettigheder
Medlemmer er berettiget til at deltage i de af OHK Erhverv afholdte fælles arrangementer, anvende medlemskabet i reklameøjemed, og gøre brug af de fordele OHK Erhverv har via sit samarbejde med OHK.

§5. Stemmeret
Hvert medlem har 1 stemme, og Otterup Håndboldklub (OHK) har vetoret overfor forslag, der strider mod OHK’s vedtægter og målsætninger.

§6. Regnskab
Regnskabsåret går fra den 1/5. til den 30/4.

§7. Kontingent
Det årlige kontingent fastsættes af bestyrelsen og betales forud for et år ad gangen.

§8. Ophør af medlemskab
Medlemskabet kan opsiges pr. 30/4. ved skriftlig udmeldelse senest 31/3.

§9. Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf de 4 vælges på OHK Erhvervs ordinære generalforsamling af foreningens stemmeberettigede medlemmer for 2 år ad gangen og 1 medlem udpeges af OHK’s eliteafdeling.

Af de 4 valgte medlemmer afgår hvert år 2 efter tur, idet genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kassere og evt. nødvendige udvalgsmedlemmer.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede, og i tilfælde af stemmelighed er den fungerende formands stemme afgørende.

Bestyrelsesmøde afholdes mindst 1 gang i hvert kvartal, men formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer kan i øvrigt indkalde til møde, så ofte det skønnes nødvendigt.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og der føres protokol over møderne.

§10. Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er OHK Erhvervs højeste myndighed, og den afholdes hvert år i 2. kvartal efter skriftlig indkaldelse til medlemmerne med mindst 14 dages varsel.

Indkaldelsen skal angive tid og sted samt dagsorden for generalforsamlingen.

§11. Dagsorden på ordinær generalforsamling
På den ordinære generalforsamling skal følgende dagsorden behandles:

  • Valg af dirigent.
  • Aflæggelse af beretning, herunder regnskab.
  • Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen for 2 år.
  • Valg af suppleant for 1 år.
  • Valg af revisor for 2 år.
  • Valg af revisorsuppleant for 1 år.
  • Behandling af indkomne forslag.

Forslag, der tilsigter en generalforsamlingsbeslutning, skal fremgå af den i indkaldelsen anførte dagsorden og skal være tilstillet bestyrelsen senest den 30/4.

Ændringer af foreningens vedtægter kræver, at beslutningen vedtages med en majoritet af mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer.

Alle øvrige spørgsmål afgøres ved simpelt stemmeflertal.

§12. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når skriftlig begæring derom fremsættes af mindst 1/3 af foreningens medlemmer med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet på mødet.

Der indkaldes som til ordinær generalforsamling men kun med mindst 8 dages varsel, og indkaldelsen skal finde sted senest 14 dage efter, at bestyrelsen har modtaget et af medlemmerne lovligt fremsat krav derom.

§13. Revision
Der vælges 2 revisorer for 2 år ad gangen, således at de på skift er på valg hvert andet år, samt 1 revisorsuppleant.

§14. Økonomi
Til administration, arrangementer m.v. kan der anvendes indtil halvdelen af det opkrævede kontingent og andre indtægter, idet resten tilfalder OHK’s eliteafdeling.

Bestyrelsen er ikke berettiget til at optage lån eller påtage sig andre økonomiske forpligtelser uden forudgående godkendelse på en generalforsamling.

§15. Foreningens ophør
Foreningens opløsning kan kun besluttes på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

For at forslaget kan vedtages, skal mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer være mødt, og heraf skal mindst ¾ stemme for foreningens ophør.

Hvis mindre end halvdelen af medlemmerne er mødt, og der ved en vejledende afstemning er ¾ majoritet for forslaget, skal der indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor et foreningsophør kan besluttes med ¾ majoritet af de fremmødte stemmeberettigede.

Foreningens aktiver og rettigheder tilfalder OHK’s eliteafdeling.

Vedtægterne er vedtaget på stiftende generalforsamling i OHK’s klublokaler den 8. juni 1998.

Leif Madsen, formand
Henning Ulriksen, dirigent
Vagn Hansen, OHK

Vedtægterne er ændret den 13. juni 2001.

Brian Jørgensen, formand
Allan Ulriksen, dirigent
Vagn Hansen, OHK

Vedtægterne er ændret den 21. juni 2011.

Flemming Rosendal, formand
Niels Erik Nielsen, dirigent
Vagn Hansen, OHK

Seneste ændringer er vedtaget på generalforsamling i OHK’s klublokaler den 19. juni 2014.

Flemming Rosendal
Anders Petersen
Allan Ulriksen

Otterup Håndboldklub Erhverv – i daglig tale OHK Erhverv –  er en selvstændig forening, hvor formålet er økonomisk og faglig støtte til Otterup HK for at fremme elitehåndbolden.

Det er også en forening, hvor vi fagligt og tværfagligt mødes og skaber nye erhvervsrelaterede forbindelser. Dette sker i et miljø, hvor det enten er håndbolden eller ikke sportslige arrangementer, der danner ramme for vores netværk.